Ochrana osobných údajov

je v spoločnosti SOPHISTIC Pro finance, a.s.. so sídlom 022 01 Čadca, Matičné námestie 1141, IČO: 47008181 (ďalej len „prevádzkovateľ“) zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“).

Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má, bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, alebo právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 1. Viac informácií o právach dotknutých osôb
 2. Akým spôsobom môže dotknutá osoba uplatniť svoje právo a aký je postup pri napĺňaní práv dotknutej osoby
 3. Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe
 4. Kto je dotknutou osobou
 5. Účel spracúvania osobných údajov
 6. Spracúvané osobné údaje
 7. Príjemcovia osobných údajov
 8. Doba uchovávania osobných údajov
 9. Neposkytnutie osobných údajov, prenos a automatizované rozhodovanie
 10. Úrad na ochranu osobných údajov

Informačná povinnosť voči dotknutým osobám

Zásady spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov si vyžadujú, aby dotknutá osoba bola informovaná o existencii spracovateľskej operácie a jej účeloch.

Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby prevádzkovateľ dotknutej osobe poskytuje v čase získavania osobných údajov od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov v súlade s Nariadením a Zákonom. 

Prevádzkovateľ osobných údajov

SOPHISTIC Pro finance, a.s. je v súlade s článkom 4 bodom 7. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) prevádzkovateľom osobných údajov.

Kontakt na prevádzkovateľa:

 • SOPHISTIC Pro finance, a.s.
 • Matičné námestie 1141
 • 022 01 Čadca
 • IČO: 47008181
 • Štatutárny orgán: Ing. Radovan Vokurek
 • Email: gdpr@spfinance.sk
 • Tel. č.: +421 911 696 333